Who's Online?
34 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Rockman EXE
(aka Mega Man Battle Network)


Rockman EXE Transmission

DATA: Info | Staff
GUIDE: Battle Chips
MEDIA: Manuals

Staff

*Sorry, this Staff Roll comes from the English Version of the game.*

<Producer>
Keiji Inafune(CAPCOM)
Ichirou Mihara

<Project Leader>
Akira Kurabayashi

<Game Design>
-Main Planner-
Hiroshi Okuda

-Planner-
Shinya Noguchi
Shoichi Takano

-Planning Support-
Yoshinori Kawano (CAPCOM)

<Program>
-Main Programmer-
Mitsunobu Karasawa

-Programmer-
Junpei Otani
Daiki Sasaki
Keisuke Takanashi
Toru Matsunaga
Nobuyuki Hayashi

<Design>
-Art Director-
Motokazu Sakai

-Object Director-
Masaaki Tanaka

-BG Designer-
Hiroshi Chiba
Yoko Funato
Yuya Miwa

-Object Designer-
Hisae Iwaoka
Yoshikatsu Yamamoto

-Effect Designer-
Takahide Tsuruha

-Character Designer-
Yuto Kaji (CAPCOM)
Yuji Ishiwara (CAPCOM)

-Illustrator-
Shinsuke Komaki (CAPCOM)
Ryuji Higure (CAPCOM)

<Sound>
Shinji Hosoe
(SUPERSWEEP)

Ayako Saso
(SUPERSWEEP)

Yosuke Yasui
(SUPERSWEEP)

<Voice Artists>
Lan Kumiko Higa
MegaMan Akiko Kimura
Mayl Kaori Mizuhashi
Dex Yusuke Numata
Yai Hinako Kanamaru
Chaud Mitsuki Saiga
Higsby Yuji Ueda
Roll Masako Joh
ProtoMan Masaya Matsukaze
GutsMan Yoshimitsu Shimoyama
FireMan Kenji Katougi
NeedleMan Toshihide Tsuchiya
BrightMan Katsuyuki Konishi
IceMan Jyunko Noda
QuickMan Masaru Mogi
ColorMan Yuji Ueda
ElecMan Chihiro Suzuki
SwordMan Daiki Nakamura
GravityMan Yoshimitsu Shimoyama
StarMan Kumiko Yokote
Zero Hidenari Ugaki
ShadowMan Kentaro Itoh
PharaohMan Keiji Fujiwara
Bass Keiko Nemoto
Dad Kouichi Nagano
Mom Masako Joh
Froid Takuma Susuki
Dr. Wily Katsumi Choh
Professor Toshihiko Seki

<Special Thanks>
SHOGAKUKAN INC.
SHOGAKUKAN PRODUCTION CO.,LTD.
XEBEC.INC
SUPERSWEEP
HALF HP STUDIO
SARUGAKUCHO Inc.

-Capcom MegaMan BattleNetwork team-
Sara Tanaka (CAPCOM)
Daisuke Sasaki (CAPCOM)
Asuka Hayashi (CAPCOM)

-Arika Tester-
Naoyuki Tsuchiya
Takeshi Douzono
Hiroshi Nakamichi

-Capcom Tester-
Yuya Tsuji
Akinori Murata
Naoki Kamura
Keiichi Yamamoto
Takashi Hashimoto
Tetsunori Matsuoka