Who's Online?
28 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Original Rockman
(aka Classic Mega Man)


Rockman 2: The Enigma of Dr. Wily

DATA: Info | Passwords | Mode Select | Navi Mode | Secrets | Staff
GUIDE: Bosses | Database
MEDIA: Reviews

Staff


CHARACTER DESIGNER
YASUKICHI
INAFKING
TOM PON
NAGINEKO
2M03CM MAN
A.K

SOUND PRGRAMMER
OGERETSU KUN
MANAMI IETEL
YUUKICHAN'S PAPA

PROGRAMMER
H.M.D.

PLANNER
A.K

SPECIAL THANKS
HIROYUKI MAETANI
TATSUYA KASAI
MAMORU ASOSHINA
JUNICHI KANDA
MASAHIRO TAKAHASHI
AKIMITSU TSUBATA
YOSHIAKI GOTOU
KAZUNARI SUZUKI
YUU YAMAZAKI
TOMOHIRO HOSOYA
YOSHIAKI NANKI
YASUHITO SASAKI
JUN KATOU
SEIKOU JOUGAN
KENJI KINOUE
TAKASHI UMEZAWA
KAZUYA WAKAZUKI
MASASHI YAMAUCHI
MAKOTO OGOMA
SEIJI TANAKA
HIDEAKI KAWAI
RYOUJI YASUDA
TAKAYUKI WAKISAKA
TAKUMI YOSHINAGA
YASUTO NAKAMURA
SHIN IENAKA
HIROFUMI MORIIWA
TETSUYA MIURA
MICHINARI SATOU
YUKIO HASEGAWA
HIROYUKI TANNAI
MICHIAKI HAMA
TAKEO MORIMOTO
MASAKI SATOU
YOUJI MIYAMOTO
SHIGEHISA IINUMA
YOSHITOMO KODAMA
TAKETSUGU WAKABAYASHI
TOSHITERU OGURA
TAKESHI ARAI
FISH MAN

THANK YOU FOR PLAYING...