Who's Online?
29 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Rockman Zero
(aka Mega Man Zero)


Rockman Zero

DATA: Info | Staff

Staff

STAFF

DIRECTOR
RYOTA ITO
YOSHINORI KAWANO

GAME DESIGNER
MASAHIRO MIZUKOSHI

CHARACTER DESIGNER
TORU NAKAYAMA

CHARACTER STAFF
MASAYA SUZUKI
HIROKATSU MAEDA

YUUKI TSUNEMI
KEIICHI NABETANI
HIRONORI SHIRAKURA

STUDIO A-CAT
TAKAHIKO KIMURA
MASAMI SUEOKA
MASAKO TANAKA
TOSHIMI FUKUSHIMA
KAZUNORI YAHATA

BACKGROUND DESIGNER
NOBORU HONDA

HIDETAKA KATSUKI
YUKIMASA TAMURA
SATORU NARITA

IPPEI MASUDA
JUN MUNAKATA

PROGRAMMER
TAKAYUKI INOUE

KAZUTAKA YANAGISAWA
AKIHIRO SHISHIDO

HIROKATSU KAWANISHI

SOUND DESIGNER
IPPO YAMADA

VOICE CAST
YUTO KAZAMA
RIE TANAKA
MEGUMI OGATA
KAZUYA NAKAI
TETSU INADA
YUKA IMAI

PACKAGE DESIGNER
MINORU NAGAOKA

TEST PLAYERS
AKINORI MURATA
TAKASHI HASHIMOTO
NAOKI KAMURA

SPECIAL THANKS
OOKO
MAKOTO TOMOZAWA
TOSHIHIKO UKAI
KUNIHITO TAKASHIMA
KUNIO FUNAHARA
HIROKO NAKAMURA
HIROYUKI IRIE
SHIGEYOSHI KOBAYASHI
ASUKA HAYASHI
SARA TANAKA
HIRONORI OJIMA
TAKUYA SHIRAIWA
Shizukichi Abe
Erik"GenAzea"Suzuki
KAORI FUNAKOSHI
STUDIO882

ALL CAPCOM STAFF

SUPERVISOR
YOSHIHISA TSUDA

PRODUCER
TAKUYA AIZU
KEIJI INAFUNE

PRESENTED BY CAPCOM

THANK YOU FOR PLAYING!