Who's Online?
29 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Rockman Zero
(aka Mega Man Zero)


Rockman Zero 2

DATA: Info | Staff
GUIDE: Forms | EX Skills
MEDIA: Reviews

Staff

DIRECTOR
RYOTA ITO
YOSHINORI KAWANO

GAME DESIGNER
YOSHIHISA TSUDA

CHARACTER DESIGNER
TORU NAKAYAMA

CHARACTER STAFF
MASAYA SUZUKI

HIROKATSU MAEDA
AKIHIRO NOTSU
RIE OONISHI

STUDIO A-CAT
TAKAHIKO KIMURA
MASAMI SUEOKA
MASAKO TANAKA
TOSHIMI FUKUSHIMA
KAZUNORI YAHATA

BACKGROUND DESIGNER
NOBORU HONDA

HIDETAKA KATSUKI
YUKIMASA TAMURA
MAKOTO YABE
SATORU NARITA

PROGRAMMER
TAKAYUKI INOUE

KAZUTAKA YANAGISAWA
AKIHIRO SHISHIDO
TOMOYUKI KAJIHARA

SOUND PRODUCTION
SOUND DESIGNER
IPPO YAMADA

MUSIC
MASAKI SUZUKI
LUNA UMEGAKI
CHICKEN MOB
TSUTOMU KURIHARA

VOICE CAST
YUTO KAZAMA
RIE TANAKA
MEGUMI OGATA
KAZUYA NAKAI
YUKA IMAI
TSUTOMU KASHIWAKURA

PACKAGE DESIGNER
AKEMI IWASAKI

TEST PLAYERS
AKINORI MURATA
TAKASHI HASHIMOTO
NAOKI KAMURA

SPECIAL THANKS
MASAHIRO MIZUKOSHI
KUNIHITO TAKASHIMA
SATOSHI UKAI
TAKAYUKI SANO
NAOTO SATO
SHIGEYOSHI KOBAYASHI
ASUKA HAYASHI
TAKESHI HORINOUCHI

AONI PRODUCTION
KAZUSHI KISEN
HOLY PEAK
AKSENT
DRAMATIC DEPARTMENT
STUDIO 882
CRYSTA
RIVERSIDE MUSIC
TAKEHIRO KAWABE
AKI TATSUNO

CAPCOM ALL STAFF

PRODUCER
TAKUYA AIZU
KEIJI INAFUNE

PRODUCED AND COPYRIGHT
BY
CAPCOM

Thank you for playing!