Who's Online?
28 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Rockman Zero
(aka Mega Man Zero)


Rockman Zero 3

DATA: Info | Secrets | Staff
GUIDE: Secret Disks | Kaizou

Staff

DIRECTOR
RYOTA ITO
YOSHINORI KAWANO

GAME DESIGNER
YOSHIHISA TSUDA

CHARACTER DESIGNER
TORU NAKAYAMA

CHARACTER STAFF
MASAYA SUZUKI

AKIHIRO NOTSU
YUKIMASA TAMURA
RIE OONISHI

STUDIO A-CAT
KENICHIRO SAKUNO
MASAKO TANAKA
TAKAHIKO KIMURA
TOSHIHIRO HONDA
KAZUNORI YAHATA

BACKGROUND DESIGNERS
MAKOTO YABE

SATORU NARITA
HIDETAKA KATSUKI
HIROYUKI TAMURA

PROGRAMMERS
KAZUTAKA YANAGISAWA

AKIHIRO SHISHIDO
GEN KAMADA

SOUND PRODUCTION
SOUND DESIGNER / MUSIC
IPPO YAMADA

MUSIC
MASAKI SUZUKI
TSUTOMU KURIHARA
LUNA UMEGAKI

VOICE CAST
YUTO KAZAMA
RIE TANAKA

HIROAKI MIURA
YUKIKO HIROTSU
HIDEKI OGIHARA
KEIJI HIRAI
NAOKI YANAGI
HIRO'OMI SUGINO
MUNEHIRO TOKITA
HISAO EGAWA

MEGUMI OGATA
KAZUYA NAKAI
TETSU INADA
YUKA IMAI

JUN'ICHI SUWABE

PACKAGE DESIGNER
MIZUHO TOYONAGA

GAME TESTERS
AKINORI MURATA
MASAHIRO IKEGAWA
TAKAHIRO TOKUDA
SEISHAKU TAKAYAMA

DEBUGGING TEAM
KUNISHIGE MATSUBARA
TETSUNORI MATSUOKA
MAKO FUJIMOTO
HIDEKI TANAKA
KENJI MIYANISHI
NORIKO KAMIKAWA
TAKAYA KONDO
MASAYASU MUKAI

SPECIAL THANKS
KUNIHITO TAKASHIMA
SHINYA IKUTA
SATOSHI UKAI
SHIGEYOSHI KOBAYASHI
MITSUNORI SAKANO
DAISUKE SASAKI
TAKAYUKI SANO
TETSUYA TAKAGI
MAKOTO TOMOZAWA
HIROKO NAKAMURA
ASUKA HAYASHI
TAKESHI HORINOUCHI
NAOTO MINAMIDE

AONI PRODUCTION
KAZUSHI KISEN
HOLY PEAK
AKSENT
DRAMATIC DEPARTMENT
T'S FACTORY
CRYSTA
J&L STUDIO
RIVERSIDE MUSIC
TAKEHIRO KAWABE
AKI TATSUNO

ENTIRE INTI STAFF
ENTIRE CAPCOM STAFF

PRODUCERS
TAKUYA AIZU
KEIJI INAFUNE

PRODUCED AND COPYRIGHT BY
CAPCOM

Thank you for playing!