Who's Online?
12 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Original Rockman
(aka Classic Mega Man)


Rockman 3: Dr. Wily's Last Moment!?

DATA: Info | Passwords | Mode Select | Navi Mode | Secrets | Staff
GUIDE: Bosses | Database
MEDIA: Reviews

Staff


CHARACTER DESIGNER
INAFKING
YASUKICHI
TOKIMI293
ZIZI
DONCHAN

SOUND COMPOSE
BUNBUN

PROGRAMMER
T.K
A.M
KERO KERO

PLANNER
PATARIRO

SUB PLANNING
HATUKOOCHAN
BAMBOO
INAFKING

SPECIAL THANKS
MUTSUO SHIMOMURA
TAKASHI FUJIOKA
AKIO YABUKI
TAKEHIRO SUZUKI
TOMOHIRO KOMINE
YOSHITOMO IMAIZUMI
MASAYOSHI ANZAKI
JUNJIRO KIMURA
KATSUHIRO NAKAMURA
ATSUSHI WATANABE
YUHSUKE MURATA
TAKASHI UMEZAWA
TOMOHIRO TAKEI
TOMOHIDE ASAKURA
TAKASHI YOSHIMURA
YOSHITANE OKIMOTO
YATAKA SUZUKI
KEISUKE HOKKU
TAKU HIKICHI
TSUTOMU KOND
HIROKI OKABE
HISATOMO TANAKA
AKIRA OBATA
BUNGO IWAI
SHINPEI JOHNO
KAZUTAKA HORIMOTO
TETSU AKIYAMA
MASASHI HARUKI
SHOUICHIRO YAMAGUCHI
KEISUKE KAMIOSAKO
FUMITOMO KAGAMI
MAKOTO INOUE
MRS.TARUMI
JYAGUA
TAKEPONG
ASHENDEN
KOBA WIN
ARIBON
YACCHAN Z
IRIKO