Who's Online?
35 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Original Rockman
(aka Classic Mega Man)


Rockman 7: Destined Showdown!

DATA: Info | Passwords | Lab Talk | Secrets | Staff
GUIDE: Bosses
MEDIA: Reviews

StaffROCK MAN 7


PRODUCER

PROFESSOR FPLANNER

HISAYOSHI
R-CHU RYO
CARDON
MANJI
P-TAROOBJECT DESIGNER

INAFKING
TOSHI-CHANG
H.K
IKKI
X-MAN
OKON
MA2
BLACK

NODU
R.Y
MIZU
841 NAGGER
NOTTSU MAN
MONKEY
MAFU
KAJI-YAN

2m50cm MAN
TATSUNOKOSCROLL DESIGNER

M.PROST
LOANS-R
NATSU
YAS
SHIMO CHAN
IMUYAM

NOR
ROMAN Y
OKIRAN
JUN-LI
COSMO
MINAKO

T.A
SHIZU
HASHI
ZIZI
SHIGE-CHAN
MOOTA
G-JYANSPECIAL DESIGNER

HITOMI YOSHIMASA
HIROAKI SUGAWARA
TOMOKO TANABE
MASATOSHI YAMAZAKI
MADOKA AYABE
MAYUMI ITO
MIWA KIKUCHI
MASAOMI SHIMONO

MAKOTO OHKAWARA
KYOSUKE HARADA
NORIYOSHI TAKAHASI
KUNIHIRO KANEDA
HIROYOSHI NAKANISHI
KENTA YATSUDA
DAISUKE HANAI
KATSUYA ONOSE

SUSUMU MATSUNAGA
SATOKO NOGI
HIROFUMI YAMAUCHI
HITOSHI TAKEHANA
MIE IIDA
TSUTOMU NAGAI
YUKA TAKEDA
KENJI ITO

MAIKO MIYAJI
SAORI TSUBAKI
YUSUKE WATANABE
HIDETO KISHIMOTO
HARUO KUBO
AI NADATANI
SAYO OHSAWA
AKIKO IINUMAPROGRAMMER

SABORI
IKUTHAN
TSUCCHIE
SAKA
TOSHI
NAOSOUND COMPOSER

T."ANIE".N
YUK
KRSK
V-TOMOZOH
KAN
APPLE Z
MORE RICH
NARINARI
IPPOSPECIAL THANKS

HELPER-F
HELPER-M
ASTRO KOKIZO
TSUGEZO

MANASHI
UKABIN
MEEKAN
TAKEPONG
QCHAN
TOYOKICHI
MAESHI
MIYAU
882
AND CAPCOM
ALL STAFF